Prva aktivnost JUNIS-a od njegovog osnivanja je izrada projekata globalne i lokalne računarske mreže JUNIS, a zatim izrada projekata mreže za sve fakultete i druge članice JUNIS-a.

Nakon prvobitno projektovane i realizovane globalne mreže JUNIS-a, to jest, računarske mreže Univerziteta u Nišu, kao terminalske mreže gde je prenosni podsistem predstavljala postojeća javna TT mreža, urađen je novi projekat mreže kojim je definisana nova savremena koncepcija mreže (UNIX bazirana, Ethernet, TCP/IP).

Počevši od projekta SINYU (Scientific Information Network) 2001. godine i zatim preko SINSEE (Scientific Information Network for South Eastern Europe) i SEEREN (South–East European Research and Education Network) projekata na nivou Akademske mreže Srbije – AMRES, usvojeni su neki zajednički principi i standardi koji treba da važe za projektovanje lokalnih računarskih mreža (LAN-Local Area Network) u svim univerzitetskim centrima u Srbiji, uključivši vrste i tipove kablova, uslove za zaštitu i instaliranje aktivne komunikacione opreme i dr., koji su i dalje validni.

Osnovne celine projekta računarske mreže su tehnički opis, uslovi i mere zaštite, predmer pasivne i aktivne opreme i potrebnih radova za realizaciju LAN-a, kao i kompletna grafička dokumentacija.

Nadležnost i zadaci JUNIS-a su i da propisuje uslove za izradu glavnih projekata računarskih mreža i da sprovodi tehnički prijem i puštanje u rad svih lokalnih mreža u globalnoj JUNIS mreži.

 

pogledajte portfolio