Informacioni sistem univerziteta (ISU) predstavlja jednu od osnovnih integrativnih funkcija univerziteta i od ključne je važnosti za praćenje i upravljanje procesima na univerzitetu. Upravo iz tog razloga su aktivnosti u Junis-u
posebno usmerene na razvoj i implementaciju informacionog sistema kao jednog od važnih servisa Univerziteta.

Informacioni sistem univerziteta je razvijen u saradnji sa Računskim centrom Univerziteta u Beogradu u okviru Tempus projekta. Jedan od ključnih rezultata projekta predstavlja razvoj modela podataka za razmenu informacija izmedju članica univerziteta. Ovaj model predstavlja i standard za razmenu podataka univerziteta sa drugim državnim institucijama, kao što su relevantna ministarstva i Republički zavod za statistiku. Na ovaj način, definisanjem jedinstvenog modela za razmenu informacija ispunjavaju se standardi evropskog prostora visokog obrazovanja i informatičkog društva.

Osnovu informacionog sistema čini Web servis koji omogućava prikupljanje svih relevantnih podataka iz informacionih sistema članica univerziteta kao što su podaci o studijskim programima, studentima, nastavnicima, istraživačima, izdatim javnim ispravama, prijemnim ispitima itd. u jednu centralizovanu bazu podataka. Zahvaljujući razvoju baziranom na otvorenim standardima, ISU omogućava vertikalnu integraciju i sa informacionim sistemom resornog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Na osnovu prikupljenih podataka ISU omogućava realizaciju procesa koji su specifični za rektorat univerziteta kao što su:

  • centralizovano izdavanje diploma
  • zakazivanje i evidencija elektronskih sednica
  • vođenje ugovora o međuunevrzitetskoj saradnji i stranim studentima
  • priznavanje javnih isprava

ISU obezbeđuje i interfejs za pretragu podataka o nastavnicima, studijskim programima i predmetima putem Interneta. Sve javne informacije o sednicama organa dostupne su putem Interneta, uključujući i arhivu svih materijala i održanih sednica.

Implementacija ISU na univerzitetu u Nišu je počela 2012 godine. Trenutno je aktuelna završna faza testiranja softvera, odnosno testiranje modela podataka kao i Web servisa za razmenu podataka, u okviru koje su angažovani predstavnici svih fakulteta Univerziteta u Nišu kao i stručnjaci iz JUNIS-a.

Očekuje se da će veći deo funkcija sistema biti u eksploataciji do kraja tekuće godine.

Za više informacija o Informacionom sistemu Univerziteta u Nišu možete se obratiti Željku Džuniću, rukovodiocu sektora informacionih tehnologija ().